EN IT DE
Menu Search
Gradovi
 • Grad Šteberk
 • Grad Karlovec
 • Grad Lož
 • Predjamski grad
 • Grad Snežnik
 • Grad Haasberg
 • Ravbarjev stolp
 • Grad Prem
 • Gradič Mašun

Gradovi na Zelenem krasu so bili zgrajeni večinoma v 12. stoletju, na izpostavljenih vzpetinah, kjer so se že od časa pradavnine nahajala mogočna gradišča. Z besedo grad označujemo obrambno utrjeno prebivališče fevdalne gospode, sezidano na naravno ali umetno zavarovanem prostoru. Na skrajnih robovih Zelenega krasa stojijo najpomembnejši in eni izmed najlepših gradov na Slovenskem: Predjamski grad na severu, grad Prem nad dolino reke Reke ter grad Snežnik na jugozahodnem delu Loške doline. V 16. stoletju so dobile te srednjeveške zgradbe zaradi kmečkih uporov, turških vpadov in pojava strelnega orožja dodatna grajska obzidja. Dobro utrjene gradove je bilo tako skoraj nemogoče osvojiti.

Predjamski grad, grad Prem in grad Snežnik pričakujejo vaš naskok! Večina gradov in dvorcev na Zelenem krasu je danes sicer v ruševinah, a kljub temu predstavljajo enkratne izletniške točke za domišljijski sprehod v zavetju srednjeveških zidov.

Posebnost slovenskih pokrajin so tudi protiturški tabori. Večina taborov je nastala ob turških vpadih konec 15. in začetek 16. stoletja, ko so sovražne vojske vpadale preko Loške doline in po dolini reke Reke. Tabori so bili obdani s tankim in visokim obzidjem, polkrožnimi stolpi, najpogosteje okrog že obstoječih dvorcev in gradov ter okrog cerkva.

Kot že ime samo pove, so protiturški tabori služili kot zatočišča pred osmanskimi roparskimi pohodi, obenem pa so bili zaradi svoje dobre zavarovanosti uporabljeni kot shrambe in kašče za vse vrste dragocenosti. Po koncu turških vpadov so tabori hitro izgubili svoj pomen, k temu pa je dodatno pripomogel tudi strah fevdalne gospode. Ta se je namreč bala, da bodo uporni kmetje izkoristili utrjene zidove in iz njih vodili svoje kmečke upore.

Čeprav tabori niso več ohranjeni v svoji izvorni obliki, obiskovalce navdušujejo objekti, ki so ostali po taborih.

Na izletu po Zelenem krasu si lahko ogledate tabor v Cerknici, cerkve ter utrjene jame, ki so v preteklosti nudila zatočišča okoliškemu prebivalstvu. 

Grad Šteberk
V zgodovinskih virih se Šteberk prvič omenja leta 1274 kot Stegberch. Nastal je ob križišču prometnih poti, nedaleč od prometno in strateško pomembnega prehoda na visoki Kras nastali grad je sprva pripadal oglejskemu patriarhu, ki je imel obsežno posest v pokrajini okoli Vipave, Postojne, Cerknice in Loža. 

Grad je prvotno pripadal oglejskemu patriarhu, tukaj pa so prebivali njegovi ministeriali vitezi Šteberški, ki pa so se v 13. stoletju izvili izpod patriarhovega gospostva in prestopili h grofom Goriškim, največjim oglejskim sovražnikom. 

Valvasor poroča. Da so v drugi polovici 15. soletja grad pridobili gospodje Ellach in ga obdržali do leta 1524, zatem pa je grad doživel menjave mnogih dedičev in novih lastnikov.
V Valvasorjevi upodobitvi gradu iz leta 1678 se kaže grad v razvaljeni podobi, kar kaže da so gred resnično opustili kmalu po letu 1635. Razvaline so kasneje s pridom uporabljali kot gradbeni material, vendar so se do danes ohranili znatni ostanki tega gradu.

Ravno nekoliko odmaknjena lega je razvaline tega nekoč mogočnega gradu ohranila vse do danes. Grajsko jedro je sestavljal stanovanjski trakt z nekaj višjim stolpom s cinami v vrhnji etaži. Na Clobucciarichevi skici iz okoli leta 1603 je poleg jedra viden še del obzidja z dvema okroglima stolpičema, na Valvasorjevi upodobitvi pa je že razvalina.

Današnji ostanki pričajo, da so bili zidovi zgrajeni v lepi romanski zidavi iz velikih klesancev, položenih v pravilne plasti. Veliki odprtini na severni in južni strani kažeta, da je bil tu urejen vhod v grad, najbolje pa se je ohranil zid na vzhodni strani, kjer še vedno sega v višino več metrov. Iz razvalin gradu je mogoče še danes razbrati temeljne poteze stavbnega razvoja, kar Šteberk uvršča med najpomembnejše  gradove na Notranjskem. Grad so gradili v 4. fazah z začetkom v 12. stoletju in koncem v prvi polovici 16. stoletja, ko so grad utrdili proti turškim upadom.
 • Grad Šteberk
Grad Karlovec

Ostanki gradu Karlovec stojijo na javorniški strani Cerkniškega jezera, tik nad ponori Male Karlovice. V njem je v davnini živela lepa grofičina, v katero se je zagledal vitez z gradu Šteberk pri Grahovem, na drugi strani vode. Toda njuni družini sta si bili sovražni, zato je bila dekle obljubljena drugemu. Zaradi tega je mladenič svojo izvoljenko obiskoval le na skrivaj. V nočni temnini je v čolnu odveslal proti bivališču svoje drage. Da ne bi zgrešil smeri, mu je dekle na oknu svoje sobe puščala luč. Vse to je prišlo na uho njenemu očetu. Namignil je tekmecu in ta je šel postavit svetilko nas odprtino mogočnega jezerskega požiralnika Velike Karlovice. Mladi čolnar je tako zgrešil varno pot in deroča voda ga je odnesla v skalno podzemlje, kjer je žalostno končal. Grofičina se je potem v obupu vrgla čez grajsko obzidje. Stara zgodba se tukaj konča in karlovški grad je tako izginil iz zgodovine.

Toda ostanki starih zidov in širokega obrambnega jarka nedvomno pričajo, da je karlovški grad v resnici obstajal. Po videzu kamnitih klesancev lahko sklepamo, da je bil postavljen v 12. ali 13. stoletju. Osrednji grajski objekt je bil stolpaste oblike, ki ga je obdajalo obzidje.

Razvaline so dostopne s panoramske ceste, ki vodi iz Dolenje vasi pod Javorniki proti Gorici in vasi Dolenje Jezero. Smer velja tudi za priljubljeno kolesarsko pot in je označena s kažipoti. Akropola izginulega gradu Karlovec obiskovalca naravnost očara. Z nje se odpirajo prostrani razgledi na cerkniško ravan in okoliške hribe.

 • Grad Karlovec
Grad Lož
Address Loška dolina

Grad Lož je stal nad sedanjim trškim naseljem Lož na 706 m visokem griču. Od mogočne zgradbe so do danes ostale le razvaline,  ki jih domačini imenujejo tudi Pusti grad.

Grad Lož so sredi 12. stoletja pozidali oglejski patriarhi; izrecno je omenjen leta 1244 kot castrum Los in kot schloss Laass. Naselje pod gradom je nastalo šele po letu 1341. Grad je zamenjal številne lastnike. Leta 1635 je loško gospostvo kupil knez Janez Anton Eggenberg, ki je središče gospoščine preselil na grad Snežnik. Loški grad, ki že od sredine 16. stoletja dalje ni bil stalno naseljen, je počasi propadal. Na upodobitvi mesta Lož J. V. Valvasorja iz druge polovice 17. stoletja je grad že razkrit in v razvalinah.

Stavbni razvoj kaže na pomen, ki ga je imel Loški grad. Obsežno zunanje zidovje je nastalo že pred turškimi vpadi, vanj pa sta vodila kar dva široka vhodna portala.Od nekoč mogočne utrjene celote so danes ohranjeni predvsem ostanki dvojnega obodnega zidovja, ki je na treh straneh obdano z deloma zasutim obrambnim jarkom. V zidovju so ponekod ohranjene preproste strelne line in izlivalnice za smolo. Romansko grajsko jedro sestavljajo ostanki stanovanjske hišepalacija in osrednjega grajskega obrambnega stolpabergfrida, katerega zidovje še sega do višine drugega nadstropja.

Obiščite razvaline Loškega gradu. Sprehodite se po pešpoti in uživajte v objemu gozdov.

 • Grad Lož
Predjamski grad
Address Predjama, Slovenija
Telephone +386 (0)5 700 01 00
Predjamski grad že več kot 700 let kraljuje prilepljen na 123 metrov visoke skalne stene, čudovito usklajen z okoljem. Grad je bil nekoč domovanje drznega viteza Erazma Predjamskega. Kako so v njem nekoč živeli si lahko ogledate v obnovljenih prostorih in opremi. Med zanimivejšimi so bivanjski prostori, kapela in ječa, pri opremi pa prednjačijo nekateri kosi orožja, oljne slike in Pietà iz leta 1420. Takratno življenje pa lahko podoživite na vsakoletni prireditvi Erazmov viteški turnir. Na gradu se lahko tudi poročite.
 • Predjamski grad
Grad Snežnik
Address Grad Snežnik, Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu
Telephone +386 (0)1 705 78 14
Grad Snežnik je najbolje ohranjena grajska stavba na Notranjskem. Ohranjena je vsa originalna oprema, večinoma iz 19. stoletja. Podobnega gradu, v katerem bi začutili utrip življenja ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, v Sloveniji ni. Med bivalnimi prostori izstopajo jedilnica, soba z »egiptovskim« pohištvom in večja dvorana, preurejena v poročno dvorano.

Grad je postavljen na skalo ob izviru Obrha in studenca Brezno, ki je pod gradom zajezen v večji ribnik. Slikovito okolje je bilo skrbno urejeno v park s sprehajalnimi in jezdnimi potmi. Vzhodno od gradu so razsežne pristave in druga pomožna poslopja, v katerih je tudi manjši lovski muzej.
 • Grad Snežnik
Grad Haasberg
Address 6232 Planina
Grad Haasberg stoji v bližini Planine pri Rakeku, na uravnanem platoju nad sotesko reke Unice. Dolgo časa je veljal za eno najbolj reprezentativnih grajskih stavb na Slovenskem, s čudovitim parkom, katerega ostanki so vidni še dandanes. Zadnji lastnik je bila rodbina Windischgrätz. Dvorec je bil požgan med 2. svetovno vojno, takrat je bila popolnoma uničena dragocena notranja oprema, arhiv rodbine ter družinska grobnica Windischgrätzov.
 • Grad Haasberg
Ravbarjev stolp
Address 6232 Planina

Ravbarjev stolp ali Mali grad. Od nekdaj mogočne grajske stavbe je danes ostal le še večnadstropni okrogli stolp. V njem je čudovit zvezdasto rebrast strop ter na dvorišču opuščen vodnjak. Naloga gradu je bila varovati pomembno prometnico, ki je že od nekdaj povezovala jadransko obalo in Ljubljansko kotlino. Po Valvasorju naj bi v 11. stoletju plemici Neuhausi med rusevine spet prinesli dih zivljenja - zgradili nov grad imenovan Kleinhausel ali Mali grad (Valvasor 1877, 309). J. Katern iz Planine je ravno tako slisal, da stolp Malega gradu stoji na rimskih temeljih in da je sel od njega zid preko doline proti cesti, njegovo zidovje pa so porabili za gradnjo cest. Na tem mestu naj bi našel tudi nekaj železnih osti pilumov, ki jih hrani Notranjski muzej Postojna.

 • Ravbarjev stolp
Grad Prem
Address TIC grad Prem, Prem 39, 6255 Prem
Telephone T: +386 (0)5 99 85 011, T: +386 (0)51 674 352
Grad Prem leži na hribu nad vasjo Prem, ki je od Ilirske Bistrice oddaljena 9 kilometrov. Grad so postavili pred l. 1213. Kompaktna dvonadstropna stavba s tlorisom v obliki črke L ima romansko jedro s prizidkom in manjše dvorišče, zaščiteno z zidom. Notranje dvorišče so okrasili z renesančnimi arkadami. Sredi dvorišča stoji manjši vodnjak. Na gradu se lahko tudi poročite. 


URNIK:

ponedeljek - sobota 8.00 - 19.00

nedelja  10.00 - 19.00

 • Grad Prem
Gradič Mašun
Address Mašun, 6253 Knežak
Na vzhodnem delu gozdne pristave Mašun stojita stolpa nekdanjega lovskega gradiča. Prvotna zgradba je bila zgrajena leta 1874 za namene gozdarskega osebja. Leta 1888 so na Mašunu uredili naravni park. Stavba je v zgodovini doživela več nesreč, med drugim jo je leta 1919 uničil požar. Ponovno zgrajena stavba je postala lovski gradič. V mesecu novembru leta 1943 je bil gradič ponovno požgan. Od celotnega kompleksa sta se ohranila samo dva, v romantičnem slogu zgrajena stolpiča.
 • Gradič Mašun
^ Nazaj na vrh